อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

Voltage and Current Testers

เครื่องทดสอบแรงดัน และกระแสไฟฟ้า (Voltage Testers and Current Testers) เครื่องวัดแรงดันและกระแส, เครื่องบันทึกค่าปริมาณทางไฟฟ้า (Electrical Datalogger) เครื่องบันทึกค่าแรงดัน, กระแส, กำลังไฟฟ้า สำหรับบันทึกข้อมูล (Datalogger) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์

  • Current and Voltage Datalogger
  • Non-contact Voltage Testers and Current Testers
  • Non-contact AC Voltage Detector
  • Non-contact Adjustable AC Current Detector
  • AC Voltage Detector/Flashlight
  • Wide Range AC Voltage Detector/Flashlight
  • Dual-Range AC Voltage Detector with Flashlight
  • Multifunction Voltage Tester
  • LCD Multifunction Voltage Tester


แสดง 1-2 จาก 2 รายการ