อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������

กระดาษลิตมัส Litmus กระดาษวัดกรดด่าง pH Paper, กระดาษทดสอบ pH, ก้านวัดกรดด่าง pH Test Strip pH 1-14 Litmus Test Paper Strips Tester Indicator

กระดาษลิตมัส (Litmus Paper) คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH)
กระดาษลิตมัส มี 2 สี คือ สีแดงและสีน้ำเงิน

สารละลายที่สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้ สารนั้นมีสมบัติเป็นเบส หรือด่าง (มีค่า pH มากกว่า 7)
สารละลายที่สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้ สารนั้นมีสมบัติเป็นกรด (มีค่า pH น้อยกว่า 7)
ส่วนสารละลายที่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสีน้ำเงินและสีแดง สารนั้นมีสมบัติเป็นกลาง (มีค่า pH เท่ากับ 7)
กระดาษลิตมัส Litmus กระดาษทดสอบกรดด่าง 1-14pH
เรียบเรียงโดย:
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์


แสดง 1-3 จาก 3 รายการ