อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������������������������� WBGT

เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT
เครื่องวัดความร้อน Heat Stress Monitor WBGT Index ISO 7243
*Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์

ดัชนีความร้อน (WBGT) เป็นดัชนีชี้วัดสภาพความร้อนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นการนำปัจจัยที่มีผลต่อความร้อนที่สะสมในร่างก่ยมาพิจารณา ปัจจุบันได้มีการใช้ค่า WBGT นี้เป็นค่ามาตรฐานอันหนึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมในการปฎิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)

  • พารามิเตอร์ที่วัดได้ : ค่า WBGT (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง), ค่า GT (อุณหภูมิกระเปาะดำ), ความชื้น, อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb), อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew point)
  • ปรับตั้งการเตือน WBGT ได้ ถ้าค่า WBGT สูงกว่าค่าขีดจำกัดการเตือนที่ตั้งไว้จะมีเสียงบัซเซอร์ดังขึ้นพร้อมกับจอแสดงผลกระพริบ
  • เหมาะสำหรับการควบคุมและการตรวจสอบกิจกรรมทางกายภาพในบริเวณที่มีอากาศร้อนเพื่อจำกัดความร้อนที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
ระดับความร้อนที่แนะนำสำหรับการทำงานและกิจกรรมทางกายภาพ (ขีดจำกัดการแผ่รังสีความร้อน)
ข้อกำหนดในการทำงานและการพักผ่อน (แต่ละชั่วโมง)เบาปานกลางหนัก
ทำงานอย่างต่อเนื่อง30 °C (86 °F)26.7 °C (80 °F)25 °C (77 °F)
ทำงาน 75%, พักผ่อน 25%30.6 °C (87 °F)28 °C (82 °F)25.9 °C (78 °F)
ทำงาน 50%, พักผ่อน 50%31.4 °C (89 °F)29.4 °C (85 °F)27.9 °C (82 °F)
ทำงาน 25%, พักผ่อน 75%32.2 °C (90 °F)31.1 °C (88 °F)30 °C (86 °F)
ที่มา : AGGIH 1992 (The American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
มาตรฐานค่าดัชนี WBGT และกิจกรรมทางกายภาพ
WBGTรหัสสีลักษณะกิจกรรม
< 29.7 °C (<80 °C)สีขาวกิจกรรมทั่วไป, ทำด้วยความระมัดระวัง
26.7 ~ 29.4 °C (80 ~ 84.9 °F)สีเขียวใช้ดุลพินิจในการวางแผนกิจกรรมทางกายภาพ
29.5 ~ 31 °C (85 ~ 87.9 °F)สีเหลืองควรตัดกิจกรรมหนักสำหรับคนที่ไม่เคยทำกิจกรรมและคนไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศออก
31.1 ~ 32.2 °C (88 ~ 89.9 °F)สีแดงควรตัดกิจกรรมหนักสำหรับคนที่ได้รับการฝึกฝนมาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ ในบริเวณที่มีอากาศร้อนออก
≥ 32.2 °C (≥ 90 °F)สีดำยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด
เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT เครื่องวัดความร้อน Wet Bulb Globe Temperat (WBGT)
รายการสินค้า:

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ