อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

เครื่องวัดแสง Lux meter

เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดความเข้มของแสง Digital Lux Meter, Lux Meter, Light Meterเครื่องวัดแสง Digital Lux/Light Meter Light Meter เครื่องวัดความเข้มของแสง Digital Lux Meter 

เครื่องวัดแสง, Lux Meter, เครื่องวัดความเข้มของแสง, Digital Lux Meter, ความสว่างแสง, Light Meter,เครื่องวัดแสง, Lux Meter, เครื่องวัดความเข้มของแสง, Digital Lux Meter, ความสว่างแสง, Light Meter,เครื่องวัดแสง, Lux Meter, เครื่องวัดความเข้มของแสง, Digital Lux Meter, ความสว่างแสง, Light Meter,เครื่องวัดแสง, Lux Meter, เครื่องวัดความเข้มของแสง, Digital Lux Meter, ความสว่างแสง, Light Meter,เครื่องวัดแสง, Lux Meter

เครื่องวัดแสง หรือเครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter) คือเครื่องมือวัดระดับความสว่างของแสงในบริเวณนั้นๆ เพื่อตรวจสอบแสงสว่างภายในอาคาร บริเวณที่ปฏิบัติงาน เช่น สายงานการผลิตในโรงงาน หรือ ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล ซึ่งต้องให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ความปลอดภัยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ความเข้มแสงและปริมาณแสง:

ความเข้มของแสง Light Intensity สามารถวัดได้หลายค่า เช่น แรงเทียน lumen lux แรงเทียน หรือ candle power มีหน่วยเป็น cd หรือ candle 1 cd หมายถึง เมื่อเราเอาแหล่งกำเนิดแสง มาวางไว้ที่กลางวัตถุทรงกลม มีรัศมี 1 ฟุต ในพื้นที่ 1 ตารางฟุตนั้น จะวัดความสว่างได้เท่ากับ 1 ฟุต-แคนเดิล ( 1 fc or หรือเท่ากับ 1 lumen/ ft2 ) อาจเรียกย่อว่า 1 lumen (lm) นั่นคือ ในพื้นที่ทรงกลม 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เส้น หรือ 1 lumen

  • Lumen เป็นการวัด flux หรือ ว่ามีพลังงานแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้น ๆ เท่าไหร่ ในเวลาหนึ่ง ๆ ( วัดเฉพาะแสงช่วงสายตามองเห็น ไม่ใช่พลังงานทั้งหมด )
  • Lux เป็นการวัด illumination หรือ ความส่องสว่าง (  flux คือ พลังงานแสงที่ออกจากจุดกำเนิด แต่ illumination เป็นพลังงานแสงที่ตกกระทบตัวพื้นผิว)

หากต้องการแปลงหน่วยก็สามารถแปลงได้ง่าย ๆ คือ

    1 fc ( foot-candle) = 1 lumen / ft2
    1 fc = 1/10.76 lumen / m2 หรือ lux
    1 fc = 0.09 lux
    1 lux = 10.76 fc = 10.76 lm/ft2

ปริมาณแสง
      หน่วยการวัดปริมาณแสงที่นิยมใช้ในงานวิศวกรรม คือ การวัดในรูปของเส้นแรงของแสง ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูเมน (Lumen)  และ หน่วยที่แสดงการส่องสว่าง หรือความสว่างจะใช้หน่วย ลักซ์ (Lux) ซึ่งเป็นค่าเส้นแรงของแสงที่ตกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร นั่นคือ

    Lux = Lumen/m2 = lm/m2

ฟลักซ์ส่องสว่าง ( Luminous Flux ) คือ ปริมาณแสงที่ออกมา หน่วยเป็นลูเมน Lumen
ความเข้มแสง ( Light Intensity ) คือ ความเข้มแสง หน่วยเป็นแรงเทียน Candela, 1 ฟุตแคนเดิล (FC) = 10.764 ลักซ์ (Lux)
ค่าความสว่าง ( Luminance ) คือ ค่าความสว่าง หน่วยเป็น Cadela per m2 (cd/m2)

     โดยการบอกค่าปริมาณแสงที่ออกมาจากหลอดใดๆ ก็จะบอกเป็นค่าลูเมน เช่น  หลอดฟลูออเรสเซนต์สี Cool White 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 3,000 ลูเมน  หลอดฟลูออเรสเซนต์สี Day Light 36 W. 1 หลอด มีค่า Lumen Output ประมาณ 2,700 ลูเมน ฯลฯ ประสิทธิภาพของหลอดไฟ จะพิจารณาจากเส้นแรงของแสงที่ออกมาจากหลอดต่อกำลังวัตต์ของหลอดไฟ บางครั้งเรียกว่า Efficacy มีหน่วยเป็น Lumen/Watt เช่น  หลอดไส้ มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 15 Lumen/W.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ Cool White มีประสิทธิภาพทางแสงประมาณ 80 Lumen/W.

ค่าความเข้มแสงสว่างในสถานที่ หรือสถานประกอบการ ที่เหมาะสมดังนี้

ที่มา : http://www.cpe52.com/viewthread.php?tid=759


แสดง 1-12 จาก 47 รายการ