อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������������������������ ������������������������

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น (Hygro-Thermometer)

อุณหภูมิ (Temperature)
   คือการวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสสารใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับความร้อนหรือเย็นของสสารนั้น จุลภาคทางฟิสิกส์เชิงสถิติ อุณหพลศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการวัดในเชิงมหภาค ดังนั้นคำจำกัดความอุณหภูมิในเชิงอุณหพลศาสตร์ในเบื้องแรก ซึ่งกำหนดขึ้นโดย   ลอร์ดเคลวิน จึงระบุเกี่ยวกับค่าตัวแปรต่างๆ ที่สามารถตรวจวัดได้จากการสังเกต ส่วนฟิสิกส์สถิติจะให้ความเข้าใจในเชิงลึกยิ่งกว่าอุณหพลศาสตร์ โดยอธิบายถึงการสะสมจำนวนอนุภาคขนาดใหญ่ และตีความพารามิเตอร์ต่างๆ ในอุณหพลศาสตร์ (เชิงมหภาค) ในฐานะค่าเฉลี่ยทางสถิติของพารามิเตอร์ของอนุภาคในเชิงจุลภาค

ความชื้นสัมพัทธ์  (Relative  Humidity)
  ระดับความแห้งและความชื้นของอากาศเรียกว่า ความชื้น (Humidity) ค่าความชื้นมี  2 แบบ คือ ค่าความชื้นสัมบูรณ์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ มวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเรียกว่า ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute  humidity) มีหน่วยเป็นมวลของไอน้ำต่อปริมาตรอากาศ (g/m3)  ซึ่งก็คือความหนาแน่นของไอน้ำ (vapour  density)  ในอากาศขณะนั้น
 
   ค่าความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นอิ่มตัวของ ไอน้ำ ณ. อุณหภูมิขณะนั้นเรียกว่า ความชื้นสัมพัทธ์ นั่นคือ

                      ความชื้นสัมพัทธ์ = (ความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ x 100%) / ความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำ ณ อุณหภูมิเดียวกัน

   ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดคือ 100% ณ. ความชื้นสัมพัทธ์นี้ น้ำในวัตถุจะไม่ระเหยออกมาอีก ในช่วงฤดูร้อนความชื้นสัมพัทธ์จะสูงถึง 90% ในขณะที่ฤดูหนาวอาจลดต่ำลงกว่า  40 % ความชื้นสัมพัทธ์ที่พอเหมาะอยู่ราว  60-70 %  หากสูงกว่านี้เราจะรู้สึกว่าอากาศชื้นและอบอ้าวเหงื่อแห้งช้า แต่ถ้าต่ำกว่านี้เราจะรู้สึกว่าผิวแตกแห้งคัน  และไม่สบายตัว

Wet Bulb Temperature คือ อุณหภูมิกระเปาะเปียก มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส ที่วัดความชื้นสัมพัทธ์ที่ 100% ในสภาวะที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงจนเกิดเป็นหยดน้ำ

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) อุณหภมิเวตบัลบ์โกลบ เป็นดัชนีวัดสภาพความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทางาน (มีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮท์) ซึ่งได้นำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความร้อนที่สะสมในร่างกายมาพิจารณาได้แก่ ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายขณะทำงานและความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ซึ่งความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทำงานถูกถ่ายเทมายังร่างกายได้ 3 วิธี คือ การนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน

Heat Index เป็นดัชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึกสืบเนื่องมาจากผลของความ ชื้น ในสภาวะความอุณหภูมิสูงและความชื้นในอากาศสูงร่างกายของคนเราจะรู้สึกร้อน กว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ อ่านเพิ่มเติม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่อง วัด อุณหภูมิ และ ความชื้น,เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น,thermometer Humidity Meter,เครื่อง วัด อุณหภูมิ แบบ ดิจิตอล,Thermo-Hygrometer,เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น,เครื่องวัด อุณหภูมิ-ความชื้น,เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ,ความชื้น,เครื่อง วัด อุณหภูมิ ดิจิตอล,เครื่อง วัด อุณหภูมิ และ ความชื้น temperature humidity,เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์,เครื่อง วัด อุณหภูมิ และ ความชื้น,เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น,thermometer umidity Meter,เครื่อง วัด อุณหภูมิ แบบ ดิจิตอล,Thermo-Hygrometer,WBGT,Wet Bulb Globe Temperature,ความชื้นสัมพัทธ์,Relative  Humidity,เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น, ค่าดัชนีความร้อน Heat Index,Wet Bulb Temperature, อุณหภูมิกระเปาะเปียก

แสดง 1-12 จาก 67 รายการ