อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������ COD

เครื่องวัดค่า COD สำหรับวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย

ดัชนีคุณภาพน้ำ : ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม : ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล.

 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

http:://www.pcd.go.th


แสดง 1-3 จาก 3 รายการ