อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

Conductivity Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity Meter หรือ Electrical Conductivity (EC) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter, เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า, Conductivity Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า,

  Conductivity หรือ การนำไฟฟ้า เป็น วิธีวัดความสามารถของน้ำในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากมีอยู่ของสาร ประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำ เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออนคือไอออนที่มีประจุลบ) หรือ แคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม (แคทไอออนคือไอออนที่มีประจุบวก)
          สารประกอบอินทรีย์ เช่น น้ำมัน ฟีนอล แอลกอฮอล์ และน้ำตาล นำไฟฟ้าได้ไม่ดีนักและมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำกว่าเมื่อละลายอยู่ในน้ำ การนำไฟฟ้ายังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอีกด้วยถ้าอุณหภูมิสูงค่าการนำไฟฟ้าก็จะ ยิ่งมากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงรายงานค่าการนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิ25 องศาเซลเซียส(25 C)
          นอกจากนี้การนำไฟฟ้าในแหล่งน้ำนั้นยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะทางธรณี วิทยาของพื้นที่ที่แหล่งน้ำนั้นไหลผ่านอีกด้วยโดยน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่หิน แกรนิตมักจะมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ เพราะว่าหินแกรนิตประกอบด้วยสารที่ไม่แตกตัวเป็นไอออนและน้ำที่ไหลผ่านชั้น ดินจะมีการนำไฟฟ้าที่สูงเพราะว่ามีสารประกอบที่แตกตัวเป็นไอออน
          น้ำทิ้งที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำอาจส่งผลต่อค่าการนำไฟฟ้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับส่วนประกอบของน้ำทิ้งนั้น ความล้มเหลวของการจัดการระบบท่อน้ำทิ้งจะส่งผลให้การนำไฟฟ้ามีค่าสูงเนื่อง จากในน้ำทิ้งมีคลอไรด์ ฟอสเฟต และไนเตรต ส่วนการปนเปื้อนของน้ำมันจะส่งผลให้การนำไฟฟ้ามีค่าต่ำ
          หน่วยพื้นฐานที่ใช้วัดการนำไฟฟ้า คือ โมห์ (mho) หรือ ซีเมนส์ (siemens) ค่าการนำไฟฟ้าวัดเป็นไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร(µmhos/cm) หรือ โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) น้ำกลั่นมีค่าการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.5 - 3 µmhos/cm แม่น้ำในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีค่าการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 50 – 1,500 µmhos/cmจากผลการศึกษาแหล่งน้ำจืดในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าแม่น้ำ ที่มีค่าการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่าง150 – 500 µmhos/cm จะเป็นประโยชน์ต่อการทำประมงแม่น้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลาบางสายพันธุ์หรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ขนาดใหญ่ สำหรับน้ำอุตสาหกรรมนั้นอาจมีค่าการนำไฟฟ้าสูงได้ถึง10,000 µmhos/cm

ส่วนวิชาการคุณภาพน้ำกองแผนคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
ที่มา: United States EnvironmentalProtection Agency
(EPA)http://water.epa.gov/type/rsl/monitoring/vms59.cfm

แสดง 1-12 จาก 15 รายการ