อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������������������������ Salinity

เครื่องวัดความเค็ม (Salinity meter) เครื่องวัดความเค็มของน้ำ - วัดความเค็ม น้ำทะเล เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน, เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, Salt meter, เครื่องวัดความเค็มน้ํา, เครื่องวัดความเค็ม น้ำทะเล,เครื่อง วัดความเค็มของน้ำ, เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน, เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, Salt meter, เครื่องวัดความเค็มน้ํา, เครื่องวัดความเค็ม น้ำทะเล,เครื่องวัดความเค็มของ น้ำ, เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน, เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, Salt meter, เครื่องวัดความเค็มน้ํา, เครื่องวัดความเค็ม น้ำทะเล,เครื่อง วัดความเค็มของน้ำ, เครื่องวัด ความเค็ม ความหวาน, เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, Salt meter, เครื่องวัดความเค็มน้ํา, เครื่องวัดความเค็ม น้ำทะเล,เครื่องวัดความเค็มของ น้ำ, เครื่องวัด ความเค็ม
  • ppm (Parts per million) to ppt (Parts per trillion) conversion table
ppmppt
 0.000001 1
 0.00001 10
 0.0001 100
 0.001 1000
 0.01 10000
 0.1 100000
 1 106
 10 107
 100 108
 1000 109
 10000 1010
  • Concentration conversion table
ตารางเปรียบเทียบหน่วย
ค่าความเค็มของน้ำ: ปกติแหล่งน้ำจะเริ่ม มีรสเค็มที่ระดับความเค็มประมาณ 0.5 ppt ซึ่งเริ่มไม่เหมาะจะนำมาใช้เพื่อการประปา ขณะที่ความเค็มประมาณ 1 ppt ไม่เหมาะจะนำมาใช้เพื่อการชลประทาน นอกจากนี้ ค่าความเค็มมีค่าเกินกว่า 7 ppt จะไม่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงและการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำจืด

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th/contact/FAQs_water.html


แสดง 1-9 จาก 9 รายการ