อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������������������������������������������ Hotplate stirrer

เครื่องกวนสาร (Magnetic Stirrers) เครื่องกวนสารละลาย เครื่องกวนสารเคมี (Hotplate Stirrer) เครื่องกวนสารให้ความร้อน Hotplate stirrer

เครื่องผสมสาร, คนสาร, ปั่นสาร เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก 

  - เครื่องกวนสาร แบบไม่มีแผ่นความร้อน Magnetic Stirrer without hotplate
  - เครื่องกวนสารให้ความร้อน แบบแท่งแม่เหล็ก Hotplate Stirrer ( ดิจิตอล digital , Analog)
  - Hotplate เครื่องให้ความร้อน เตาให้ความร้อน
  - Over-head Stirrer เครื่องกวนสาร แบบใบกวน
  - Magnetic bar แท่งแม่เหล็ก

เครื่อง กวนสาร,เครื่องกวนสารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความ ร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก,เครื่องกวนสาร,เครื่องกวน สารละลาย,เครื่องกวนสารเคมี,เครื่องกวนสารให้ความร้อน,Hotplate Stirrer,เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก


แสดง 1-12 จาก 20 รายการ