อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������������� Fluoride

เครื่องวัดค่าฟลูโอไรด์ Fluoride ฟลูออไรด์ Meter

ดัชนีคุณภาพน้ำ : ค่าฟลูโอไรด์ Fluoride ฟลูออไรด์ (F)

ค่ามาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค :
i) เกณฑ์กำหนดสูงสุด (Maximum Acceptable Concentration) : 0.7 มก./ล.
ii) เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa (Maximum Allowable Concentration) : 1.0 มก./ล.
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

ที่มา :กรมควบคุมมลพิษ
www.pcd.go.th

เครื่องวัดฟลูโอไรด์, Fluoride Meter, Waterproof Fluoride Meter, เครื่องวัดฟลูโอไรด์, เครื่องวัดฟลูโอไรด์, Fluoride Meter, Waterproof Fluoride Meter, เครื่องวัดฟลูโอไรด์,เครื่องวัดฟลูโอไรด์, Fluoride Meter, Waterproof Fluoride Meter, เครื่องวัดฟลูโอไรด์,เครื่องวัดฟลูโอไรด์, Fluoride Meter, Waterproof Fluoride Meter


แสดง 1-8 จาก 8 รายการ